Granty ukończone (wykaz niepełny):

 • 6 P04F 077 12  – Limitujące relacje między związkami N, P i Fe a strukturą zbiorowisk fitoplanktonowych w jeziorach hypertroficznych Wielkopolski
 • 3 T09D 006 29 – Funkcjonowanie ekosystemów jezior dystroficznych w powiązaniu z oddziaływaniami ekotonów i zlewni
 • 2P06S 008 29 – Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych w krajobrazie rolniczym
 • Wymiana materii pomiędzy osadem dennym a wodą jeziora, ze szczególnym uwzględnieniem czynników abiotycznych
 • Wpływ kolonii kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinenesisL.) na chemizm wód i strukturę ichtiofauny jeziora
 • Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych i terenów okresowo zalewanych WPN jako obszaru chronionego, poddanego antropopresji – transfer wybranych pierwiastków w ich ekosystemach.
 • Funkcjonowanie zbiorników dystroficznych w kontekście oddziaływania ichtiofauny.
 • Produkcja autotroficznego pikoplanktonu w ekosystemach słodkowowdnych. Testowanie metod i badania pilotażowe
 • Grant międzynarodowy MOS/EPA-91-73.Mussels as indicators of incidental pollution of surface waters.
 • Grant KBN nr 4 4019 92 03 – Jeziora lobeliowe jako indykatory zanieczyszczeń przestrzennych .
 • Grant Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa –Plan ochrony ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego.
 • Grant Międzyuczelniany PU-II/1 (UAM –AR) – Funkcjonowanie zbiorników dystroficznych w kontekście oddziaływania ichtiofauny.
 • Grant Ministerstwa Środowiska nr 8/DOP/02/Z – Inwentaryzacja unikalnych jezior lobeliowych Pomorza Zachodniego oraz określenie zasobów gatunków chronionych.
 • Grant KBN nr 3P04E 007 22- Spływ powierzchniowy jako czynnik kształtujący właściwości fizyczno–chemiczne wody śródleśnego zbiornika Czarny Dół.
 • Grant Ministerstwa Środowiska –Departament Ochrony Przyrody. Opracowanie  oceny stanu najbardziej zagrożonych jezior lobeliowych Pojezierza Bytowskiego
 • Grant nr 6P04C 01421: Struktura i rola „pętli mikrobiologicznej” w sieci troficznej meromiktycznego Jeziora Czarnego.
 • Grant  nr 3P04G 05223: Funkcjonowanie jezior humusowych w Drawieńskim Parku Narodowym na tle warunków limnologicznych wód oraz oddziaływań stref ekotonalnych.
 • Grant nr 3P04E 007 22 : Spływ powierzchniowy jako czynnik kształtujący właściwości fizyczno – chemiczne wody śródleśnego zbiornika Czarny Dół.
 • Grant nr 3P04F 01724: Zasilanie wewnętrzne w związki fosforu wód Jeziora Swarzędzkiego.