Deklaracja dostępności strony www Zakładu Ochrony Wód  UAM

Zakład Ochrony Wód na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zow-wp.home.amu.edu.pl

Data publikacji strony internetowej 2017-10-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022.03.04

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-03-29.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.