prof dr hab. Ryszard Gołdyn

Ocena reakcji ekosystemu jeziornego na zabiegi rekultywacyjne (badania terenowe i laboratoryjne)
Alellopatyczne oddziaływanie roślin zanurzonych na wybrane szczepy glonów i sinic (badania laboratoryjne)

dr hab. Piotr Klimaszyk
Stan ekologiczny rzeki na podstawie indeksu bentosowego MMI.
Stan ekologiczny rzeki na podstawie zespołu ryb – indeks EFI
Wpływ farmaceutyków z grupy benzodiazepin na behawior bezkręgowców wodnych.
Wpływ zgrupowań kormoranów na zanieczyszczenie gleb pod ich koloniami.

dr Katarzyna Kowalczewska-Madura
Zmiany jakości wód jezior poddanych zabiegom rekultywacyjnym
Charakterystyka wybranych parametrów osadów dennych jezior

dr Anna Kozak
Ocena stanu ekologicznego wybranego jeziora poddanego działaniom rekultywacyjnym w oparciu o multimetriks fitoplanktonowy (PMPL)
Wartość bioindykacyjna fitoplanktonu na przykładzie wybranych zbiorników wodnych

prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie zurbanizowanym.
Gatunki rzadkie zooplanktonu śródpolnych zbiorników wodnych.
Ocena jakości wód w oparciu o ugrupowania wrotków i skorupiaków.
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a
wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnych.
Różnorodność zooplanktonu jezior, stawów bądź rzek.
Sezonowa dynamika zooplanktonu stawu śródmiejskiego, śródpolnego lub
śródleśnego.
Wybiórczość siedliskowa zooplanktonu drobnych zbiorników wodnych.
Zmienność morfologiczna organizmów w zależności od zróżnicowanych warunków
siedliskowych.
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnych .
Zooplankton stawu w aspekcie mikrosiedlisk.

prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska
Ocena stanu ekologicznego Jeziora Strzeszyńskiego podczas jego rekultywacji
Dynamika sezonowa fito-i bakterioplanktonu w pelagialu Jeziora Strzeszyńskiego
Zbiorowiska glonów i sinic w wybranych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Fitoplankton w monitoringu wód stojących.
Ocena jakości wód rzeki Warty w oparciu o wybrane grupy glonów
Zmiany sezonowe fitoplanktonu w małym zbiorniku wodnym
Wpływ antropopresji na jakość wód wybranych ekosystemów wodnych