—————————————————————————————————————————

Pracownicy Zakładu prowadzą szereg zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UAM (ale nie tylko) związanych z hydrobiologią, ekologią, ochroną przyrody i ochroną wód
Przykłady realizowanych modułów dydaktycznych – w większości są do moduły do wyboru, ich uruchomienie w danym roku akademickim uzależnione jest od ilości osób:

 • Ekologia ogólna
 • Fizyczno-chemiczne warunki życia w wodzie
 • Funkcjonowanie i ochrona środowisk wodnych i bagiennych
 • Metody badan hydrobiologicznych
 • Metody badań ekologicznych
 • Interakcje między organizmami w środowisku wodnym
 • Modelowanie ekologiczne w ekosystemach wodnych
 • Gospodarowanie zasobami wodnymi
 • Technologie w ochronie i rekultywacji wód
 • Mikroorganizmy wód i osadów
 • Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa
 • Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza – zajęcia terenowe

Tematyka prac magisterskich i licencjackich – przykłady z lat poprzednich.  Aktualnie proponowane tematy znajdziesz w zakładkach „Proponowane tematy prac licencjackich” i „Proponowane tematy prac magisterskich”

 • Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jeziora
 • Struktura zooplanktonu w zróżnicowanych mikrosiedliskach jezior bądź stawów
 • Wpływ zlewni na stan troficzny wybranego zbiornika wodnego
 • Ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie badań roślinności
 • Ocena jakości wód jeziora poddanego rekultywacji w oparciu o wybrane czynniki środowiskowe
 • Zastosowanie nowych metod wynikających z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE do oceny stanu ekologicznego wybranego jeziora
 • Sezonowa dynamika ugrupowań zooplanktonu stawu śródmiejskiego, śródpolnego lub śródleśnego
 • Rola osadów dennych w zasilaniu wewnętrznym jeziora w fosfor
 • Sezonowa zmienność w jeziorze wybranej grupy organizmów z pętli mikrobiologicznej
 • Ocena stanu jakości wód jeziornych w oparciu o zbiorowiska fitoplanktonu
 • Ocena stanu jakości wód rzeki Warty w oparciu o fitoplankton
 • Dobowe zmiany fitoplanktonu w wybranym zbiorniku wodnym
 • Struktura roślinności w drobnych zbiornikach wodnych o zróżnicowanej trofii
 • Zależności pomiędzy wielkością owoców jeżogłówki gałęzistej a trofią zbiornika
 • Biomasa i zagęszczenie Ceratophyllum demersum w zbiornikach o zróżnicowanej trofii
 • Ocena stanu ekologicznego wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Pomorskiego na podstawie struktury roślinności
 • Zastosowanie różnorodnych metod do oceny zgrupowań zooplanktonu
 • Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury makrozoobentosu w jeziorach przepływowych
 • Makrobezkregowcowe indeksy BMWP-PL oraz Danish Fauna Index – jako podstawa do określania stanu ekologicznego niewielkich rzek
 • Dynamika ichtiofauny w małej rzece nizinnej
 • Wpływ zgrupowań kormorana na zasilanie jezior w pierwiastki biogenne

UWAGA! Materiały z biomonitoringu do pobrania:
Ocena stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. INDEKS BMWP-PL