prof dr hab. Ryszard Gołdyn

Ocena jakości wód wybranego jeziora lub rzeki

Zależności między wybranymi gatunkami makrofitów i fitoplanktonem jezior

dr hab. Piotr Kimaszyk

Wpływ ptaków wodnych na żyzność zbiorników jezior i rzek.

Ocena stanu ekologicznego wód płynących na podstawie bezkręgowców dennych.

Ichtiofauna drobnych cieków wodnych.

Zanieczyszczenie wód naturalnych farmaceutykami – problem XXI w.

dr Katarzyna Kowalczewska-Madura

Ocena jakości wód płynących na przykładzie rzek nizinnych

Ocena jakości wód jezior o różnej trofii

dr Anna Kozak

Zmiany składu gatunkowego wybranego jeziora poddanego zabiegom rekultywacyjnym

Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jeziora

prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen
Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie zurbanizowanym.
Gatunki rzadkie zooplanktonu śródpolnych zbiorników wodnych.
Ocena jakości wód w oparciu o ugrupowania wrotków i skorupiaków.
Rola konkurencji w kształtowaniu zależności między wrotkami (Rotifera) a
wioślarkami (Cladocera) w zbiornikach słodkowodnych.
Różnorodność zooplanktonu jezior, stawów bądź rzek.
Sezonowa dynamika zooplanktonu stawu śródmiejskiego, śródpolnego lub
śródleśnego.
Wybiórczość siedliskowa zooplanktonu drobnych zbiorników wodnych.
Zmienność morfologiczna organizmów w zależności od zróżnicowanych warunków
siedliskowych.
Zooplankton a jakość wód drobnych zbiorników wodnych .
Zooplankton stawu w aspekcie mikrosiedlisk.

prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska

Ocena stanu ekologicznego Jeziora Strzeszyńskiego podczas jego rekultywacji
Dynamika sezonowa fito-i bakterioplanktonu w pelagialu Jeziora Strzeszyńskiego
Zbiorowiska glonów i sinic w wybranych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Fitoplankton w monitoringu wód stojących.
Ocena jakości wód rzeki Warty w oparciu o wybrane grupy glonów
Zmiany sezonowe fitoplanktonu w małym zbiorniku wodnym
Wpływ antropopresji na jakość wód wybranych ekosystemów wodnych