Tematyka i propozycje prac dyplomowych

Tematyka proponowanych prac magisterskich i licencjackich – przykłady z lat poprzednich:
· Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk fitoplanktonu wybranego jeziora
· Struktura zooplanktonu w zróżnicowanych mikrosiedliskach jezior bądź stawów
· Wpływ zlewni na stan troficzny wybranego zbiornika wodnego
· Ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie badań roślinności
· Ocena jakości wód jeziora poddanego rekultywacji w oparciu o wybrane czynniki środowiskowe
· Zastosowanie nowych metod wynikających z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE do oceny stanu ekologicznego wybranego jeziora
· Sezonowa dynamika ugrupowań zooplanktonu stawu śródmiejskiego, śródpolnego lub śródleśnego
· Rola osadów dennych w zasilaniu wewnętrznym jeziora w fosfor
· Sezonowa zmienność w jeziorze wybranej grupy organizmów z pętli mikrobiologicznej
· Ocena stanu jakości wód jeziornych w oparciu o zbiorowiska fitoplanktonu
· Ocena stanu jakości wód rzeki Warty w oparciu o fitoplankton
· Dobowe zmiany fitoplanktonu w wybranym zbiorniku wodnym
· Struktura roślinności w drobnych zbiornikach wodnych o zróżnicowanej trofii
· Zależności pomiędzy wielkością owoców jeżogłówki gałęzistej a trofią zbiornika
· Biomasa i zagęszczenie Ceratophyllum demersum w zbiornikach o zróżnicowanej trofii
· Ocena stanu ekologicznego wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Pomorskiego na podstawie struktury roślinności
· Zastosowanie różnorodnych metod do oceny zgrupowań zooplanktonu
· Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury makrozoobentosu w jeziorach przepływowych
· Makrobezkregowcowe indeksy BMWP-PL oraz Danish Fauna Index – jako podstawa do określania stanu ekologicznego niewielkich rzek
· Dynamika ichtiofauny w małej rzece nizinnej
· Wpływ zgrupowań kormorana na zasilanie jezior w pierwiastki biogenne