e-mail: m.rybak-at-amu.edu.pl

tel.: (+48) 61 829 5880

Nr pokoju: 0.084

Zainteresowania naukowe:

 • Odpowiedź ramienic (Characeae) na zabiegi rekultywacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem koagulantów fosforu.
 • Rola bakterii metanotroficznych (MOB) w łańcuchu troficznym środowisk jeziornych  oraz ich udział w uwalnianiu metanu do atmosfery.

Życiorys:

 • Od 2016 – pracownik techniczny Zakładu Ochrony Wód,
 • Od 2012 – Studium Doktoranckie na Wydziale Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dziedzina: ekologia,
 • 2010 – 2012 – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: ochrona środowiska, studia II stopnia, specjalność: hydrobiologia i ochrona wód.

 Aktywność naukowa i nagrody:

 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Najnowsze publikacje:

– recenzowane artykuły (lista A i B)/ per-reviewed publications

 • Rybak M., Kołodziejczyk A.,  Joniak T.,  Ratajczak I., Gąbka M., 2017, Bioaccumulation and toxicity studies of macroalgae (Charophyceae) treated with aluminium: Experimental studies in the context of lake restoration, Ecotoxicology and Environmental Safety 145: 359-366.
 • Rybak M., Joniak T., Gąbka M., Sobczyński T., 2017, The inhibition of growth and oospores production in Chara hispida L. as an effect of iron sulphate addition: Conclusions for the use of iron coagulants in lake restoration, Ecological Engineering 105: 1-6.
 • Rosińska J., Rybak M., Gołdyn R., 2017, Patterns of macrophyte community recovery as a result of the restoration of a shallow urban lake, Aquatic Botany 138: 45-52.
 • Rybak M., Gąbka M., Pęczuła W., 2016, New locality of endangered bog bulrush Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae) in the Eastern Poland, Steciana 1: 15-19.
 • Rybak M., Joniak T., Sobczyński T., 2015, Monitoring zanieczyszczenia azotem i fosforem bezodpływowego jeziora po odcięciu dopływu ścieków, Proceedings of ECOpole 9: 1-10.

– książki i rozdziały w książkach/ books and chapters

 • Rybak M., Joniak T., Gąbka M., Sobczyński T., Ratajczak I., 2016, Ecological implications of the use of chemical methods in lake restoration: Impact of aluminium coagulants on stoneworts, SGEM Conference Proceedings, Book 5 “Ecology, Economics, Education & Legislation” vol. II, Publisher: SGEM
 • Joniak T., Rybak M., Sobkowiak L., 2016, Light gradient as tool for the assessment and management of lakes ecosystem health, SGEM Conference Proceedings, Book 5 “Ecology, Economics, Education & Legislation” vol. II, Publisher: SGEM
 • Joniak T., Rybak M., 2015, Kryteria i sposób klasyfikacji jakości wód powierzchniowych. [W:] T. Joniak (red.), Ocena stanu śródlądowych wód powierzchniowych. Przewodnik do badań terenowych i laboratoryjnych. Wydawnictwo Kontekst
 • Gąbka M., Bociąg K., Chmara R., Jakubas E., Joniak T., Kisiel A., Lisek D., Messyasz B., Pełechaty M., Pęczuła W., Pukacz A., Rekowska E., Rybak M., Wilk-Woźniak E., Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea) [W:] Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część IV. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 • Joniak T., Rybak M., Sprawka M., 2014, Ocena przestrzennego zróżnicowania właściwości fizyczno-chemicznych wody w rzekach Wełnie i Flincie. Stan jakościowy wód a potencjalne i rzeczywiste źródła zanieczyszczeń [W:] Bator J., Gąbka M., Jakubas M. (red. ) Koncepcja lasu modelowego w zarządzaniu i ochronie różnorodności biologicznej rzek Wełny i Flinty (Wielkopolska). Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

granty/ grants (MNisW, KBN i inne)

 2015 – 2018 Wykonawca w grancie: wpływ globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu i jego znaczenie w sieci troficznej jezior, kierownik dr hab. Sławomir Cerbin, Narodowe Centrum Nauki