E-mail: eszelag-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61-829-5781

Nr pokoju: 0.068

 Zainteresowania naukowe:

– Występowanie i ekologia autotroficznego pikoplanktonu w ekosystemach słodkowodnych

– Zależności w obrębie mikrobiologicznej sieci troficznej

– Relacje biotop-biocenoza w ekosystemie jeziornym

– Fitoplankton w bioindykacji jezior

– Ochrona i ocena jakości wód

Życiorys:

 Rozwój naukowy

 • 2009-2010: Studia Podyplomowe „Menadżer projektów badawczych” na Wydziale Fizyki UAM,
 • 2008: Doktor habilitowany w zakresie biologii – hydrobiologii „Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polaki: występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej”,
 • 1987: Doktor nauk przyrodniczych w zakresie botaniki „Dynamika zbiorowisk glonów w planktonie Jeziora Strzeszyńskiego i zbiornika zaporowego Rusałka”, promotor: prof. dr hab. Iwo Wojciechowski,
 • 1977-1981: Studium Doktoranckie – kierunek Biologia Stosowana, Akademia Rolnicza w Poznaniu,
 • 1976: mgr biologii (praca magisterska pt. „Fitoplankton zbiorników wodnych na terenie przyszłego Zalewu Kotowskiego”, promotor dr hab. Izabela Dąmbska).
 • 1971-1976: Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UAM

Zatrudnienie

 • od 2010: profesor nadzwyczajny w Instytucie Biologii Środowiska, Wydział Biologii UAM
 • 1990 – 2009: adiunkt w Zakładzie Ochrony UAM
 • 1976 – 1990: limnolog, st. asystent, adiunkt w Zakładzie Użytkowania i Ochrony Wód Powierzchniowych  Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (wcześniejszy Instytut Kształtowania Środowiska) – Oddział w Poznaniu, w latach 1987-1989 kierownik Pracowni Ochrony Wód w Zakładzie Użytkowania i Ochrony Wód Powierzchniowych.
 • 1976 – XII.1976: staż w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Oddział Wodociągów i Kanalizacji) w Koninie.

Dydaktyka :

– Wykłady

 • Metody badań hydrobiologicznych (koordynator i wykładowca)
 • Mikroorganizmy wód i osadów (koordynator i wykładowca)
 • Woda do picia – jakość, aspekty zdrowotne (koordynator i wykładowca)
 • Nowe kierunki i metody badawcze w ekologii wód (wykładowca, Studium Doktoranckie na WB UAM)
 • Hydrobotanika(współwykładowca)

– Konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty i zajęcia w terenie z w/w przedmiotów

– Opieka nad studentami realizującymi w Zakładzie Ochrony Wód: praktyki zawodowe i staże.

– Prace licencjackie i magisterskie o tematyce z zakresu hydrobiologii (fitoplankton, bakterioplankton), ochrony  i oceny jakości wód stojących i płynących, ekologii sinic i glonów, interakcji w obrębie pelagicznej pętli mikrobiologicznej.

– Promotor zakończonych prac doktorskich:

 1. „Różnorodność taksonomiczna oraz toksyczność słodkowodnych pikoplanktonowych cyjanobakterii”, X. 2015.
 2. „Dynamika zmian fitoplanktonu w środkowym biegu rzeki Warty i jej wpływ na koncepcję uzdatniania wody”, XI. 2015.
 3. „Wpływ antropopresj na bakterioplankton i autotroficzny pikoplankton w pelagialu Jeziora Strzeszyńskiego”, XII. 2015.

 Projekty badawcze:

-„Pikoplanktonowe cyjanobakterie w pelagialu nizinnego zbiornika: sezonowe zmiany zróżnicowania morfologicznego i jego przyczyny”, grant MNiSW NN304 385538 (kierownik), lata 2010-2013.

– „Wpływ miasta Poznania na jakość wód rzeki Warty”, projekt międzyuczelniany Nr 51200083 9 (główny wykonawca), Poznań 2010.

– „Badania bakterioplanktonu metodą mikroskopową i hodowlaną w sezonowym aspekcie jakości wód i ich przepływu. Walidacja metod w odniesieniu do rzeki Warty”, projekt międzyuczelniany Nr 51200073 (kierownik), Poznań 2009.

-”Food-web structure as a tool of water quality improvement – comparison of temperate and Mediterranean laks”. Executive Program to Bilateral S & T Cooperation between Greece and Poland for years 2006-2007, Grant międzynarodowy (wykonawca), 2007.

 Aktywność naukowa

International Association of Theoretical and Applied Limnology – członek

Polskie Towarzystwo Fykologiczne – członek i członek komisji rewizyjnej

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (PTH) – członek, skarbnik w Oddziale Poznańskim PTH

Europejska Federacja Towarzystw Fykologicznych (FEPS) – członek

 Publikacje patrz: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Szelag-Wasielewska