E-mail: domekp-at-amu.edu.pl

tel.: +48 61-829-5879, kom. 609449119

Nr pokoju: 0.101

 Zainteresowania naukowe:

Biomonitoring, makrobezkręgowce denne, małże słodkowodne

Życiorys:

    Po ukończeniu studiów wyższych, od 1.09.1985 podjąłem pracę w Instytucie Kształtowania Środowiska na stanowisku biologa. W wyniku przekształceń organizacyjnych tegoż instytutu od 1.12.1990 roku pracuję na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii w Zakładzie Ochrony Wód. Od 2005 roku pracuję na etacie naukowo-technicznym, w latach 2005-2016 na stanowisku specjalisty, a od 2016 roku na etacie starszego specjalisty.

Odbyłem dwa staże zagraniczne, w roku1991w Holandii w Utrechcie (Instytut KEMA- dr Dick de Zwart) i Nijmegen (Katolicki Uniwersytet – prof. Van der Velde) i w roku 1992 w Niemczech w Kolonii (Uniwersytet- dr Borcherding). Od 1 VII 1991 do 30 VI 1995 roku kierowałem Grantem „Małże jako bioindykatory incydentalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych” przyznanym przez II Fundusz Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2009 roku prowadzę zajęcia dydaktyczne dotyczące fauny dennej jeziora Durowskiego w Wągrowcu w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej (Program Erasmus).

Aktywność naukowa i nagrody:

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Brałem udział w 3 zagranicznych konferencjach naukowych:

  1. XXVI Congress of International Association of Theoretical and Applied Limnology, Sao Paulo, Brazil, 23-29 VII 1995, poster presentation: Mussels as indicatorsof incidental pollution of surface waters
  2. International Scientific Session The Human Impact On Biodiversity In Black Sea Area, Agigea-Constanca, Rumunia, 21-22 X 2011, oral presentation: SYMBIO – Protection of water quality by freshwater mussels against sudden contamination
  3. Annual Scientific Meeting of the Faculty of Biology – International Symposia „Biodiversity without frontiers”, Iaşi, Rumunia, 24-26 X 2013, oral presentation: Did restoration measures improve biodiversity in eutrophic Lake and poster presentation: Long-term changes of phyto- and zooplankton biodiversity and water trophic state in shallow post-gravel pit pond

Brałem Udział w ponad 20 konferencjach krajowych, w tym trzykrotnie jako przewodniczący komitetu organizacyjnego: podczas VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, które odbyły się w Jeziorach, w dniach 25-27 V 2000 roku, podczas X Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, które odbyły się w Ciążeniu, w dniach 8-10 V 2003 roku i podczas XVII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, które odbyły się w Tucznie, w dniach 13-15 V 2010 roku.

13 grudnia 2017 roku zostałem odznaczony przez wicewojewodę wielkopolskiego Marlenę Maląg  i JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Hobby:

Akwarystyka, numizmatyka

Najważniejsze publikacje:

  1. Joniak T., Domek P., Sobczyński T. 2009. Zmienność fauny bentosowej w systemie rzeczno-jeziornym w aspekcie zróżnicowania warunków siedliskowych. Ekologia i Technika. 17, 2; s: 60-64. pkt. MNiSW – 4
  2. Gołdyn R., Messyasz B.,Domek P., Windhorst W., Hugenschmidt C., Nicoara M., Plavan G. 2013.The response of Lake Durowskie ekosystem to restoration measures. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences.  Vol 8, No 3; pp: 43 – 48. IF 1,495, pkt. MNiSW –  20
  3. Gołdyn R., Szpakowska B., Świerk D., Domek P., Buxakowski J., Dondajewska  R., Barałkiewicz D., Sajnóg A. 2018. „Influence of stormwater runoff on macroinvertebrates in a small urban river and reservoir”, Science of the Total Environment-Journal-Elsevier. Vol 625, pp.743–751. IF-4,9,pkt. MNiSW-40