Prof. UAM

E-mail: pklim-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61-829-5930

Zainteresowania naukowe:

Hydrobiologia i ekologia krajobrazu:

 • transfer pierwiastków ze zlewni o różnych charakterystykach do zbiorników wodnych
 • oddziaływanie zgrupowań ptaków na jakość wód powierzchniowych,
 • zanieczyszczenie i monitoring wód śródlądowych
 • biologia i ekologia ryb słodkowodnych
 • biologia i ekologia słodkowodnych bezkręgowców dennych
 • funkcjonowanie obszarów podmokłych

Życiorys:

 1993 – stopień magistra nauk biologicznych w zakresie biologia – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – praca „ Ichtiofauna kaskady rzeki Cybiny, ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika Malta””

2000 – stopień doktora nauk biologicznych w  zakresie ekologia – rozprawa „ Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych w Wielkopolskim Parku Narodowym”

2016 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologa

Dydaktyka :

 • Fizykochemiczne podstawy oceny środowiska
 • Hydrozoologia
 • Funkcjonowanie i ochrona środowisk wodnych i torfowiskowych
 • Botaniczne i sozologiczne aspekty przyrody Pomorza
 • Metody badań hydrobiologicznych
 • Fizyczno-chemiczne podstawy funkcjonowania organizmów wodnych
 • Functioning of wetlands and freshwater habitats
 • River courses, ecological implications of their transformation
 • Biological and physicochemical elements of assessment the ecological status of water bodies

Aktywność naukowa i nagrody:

 • organizacja Nocy Biologów na Wydziale Biologii UAM
 • organizacja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
 • organizacja obozów naukowych Sekcji Hydrobiologicznej KNP

Granty:

 • wykonawca grantu promotorskiego: KBN 6P04F 05710 „Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego poddanego antropopresji” 1998- 2000
 • kierownik projektu: Grant KBN 3P04E 007 22 „Spływ powierzchniowy jako czynnik kształtujący właściwości fizyczno-chemiczne wody śródleśnego zbiornika CzarnyDół”. 2002  -2005
 • kierownik grantu międzyuczelnianego: 512 00 071 „Wpływ kolonii kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) na funkcjonowanie ekosystemu Jeziora Góreckiego” 2007- 2008
 • kierownik projektu: Grant KBN NN305 100435 „Oddziaływanie kolonii kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) na trofię wód jezior: Transfer pierwiastków w układzie kolonia – jezioro”- 2008 – 2012
 • główny wykonawca grantu: KBN NN304 339134 „ Baetis liebenauae – stracone pokolenie: dynamika populacji Ephemerophtera w zmienionych przez zbiornik zaporowy warunkach termicznych rzeki Gwdy” 2008 -2011
 • główny wykonawca grantu: KBN 3T09D 00629 „Funkcjonowanie ekosystemów jezior dystroficznych w powiązaniu z oddziaływaniami ekotonów i zlewni. 2005-2008
 • kierownik naukowy grantu: NCBiR POIR.01.01.01-00-0853/15 „Badania i rozwój wysokowydajnej metody natleniania głębokowodnych stref jezior i zbiorników wodnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w celu ich rekultywacji”. 2016

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Limnologicznego 2015 – teraz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego 2014 – teraz

Edytor tematyczny czasopisma Limnological Review  2016 – teraz

Hobby:

Biologia, Wędkarstwo (najchętniej dalekomorskie wyprawy wędkarskie), grzybobrania, spacery z psem, muzyka (preferuję Grunge-Seatlle ale może być każdy rock z duszą).

 Ostatnie publikacje (subiektywny wybór 5, które lubię najbardziej):

 •  Klimaszyk P. Rzymski P., 2018, Water and aquatic fauna on drugs: what are the impacts of pharmaceutical pollution? in: Water Management and the Environment: Case Studies, Springer
 • Rzymski P., Klimaszyk P., Marszelewski W., Borowiak D. et al., 2017, The chemistry and toxicity of discharge waters from copper mine tailing impoundment in the valley of the Apuseni Mountains in Romania. Environ. Sci. Pollution Res. 24, 26: 21445 -21458 ly/2zzumAa
 • Klimaszyk P., Rzymski P., 2016, The complexity of ecological impacts induced by Great Comorants, Hydrobiologia, 771, 1: 13–30  ly/2i2kGag
 • Klimaszyk P., Rzymski P., Piotrowicz R., Joniak T., 2015, Contribution of surface runoff from forested areas to the chemistry of a through-flow lake. Environ. Earth Sci. 73 (8): 3963-3973
 • Klimaszyk P., Rzymski P., 2013, Catchment vegetation can trigger lake dystrophy through changes in runoff water quality. Annales de Limnologie- Intern. J. Limnol. 49: 191-197

Więcej na:

https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Klimaszyk