Starszy wykładowca
E-mail: ryszardp-at-amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 5879,  pokój nr 0.101

Dyżury dydaktyczne: wtorek i piątek 13.000-15.00

Rozwój naukowy

 • Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi – kierunek biologia – ukończone w  1984r uzyskaniem stopnia magistra biologii.
 • Od 1.05.1983 do 30.11.1990 Zakład Użytkowania i Ochrony Wód Powierzchniowych,  Instytut Kształtowania Środowiska (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej) – Oddział w Poznaniu, kolejno na stanowiskach:  młodszy technik, biolog, asystent, starszy asystent
 • Od 1.12.1990 do 31.01.1994 – w wyniku zmian organizacyjnych – na stanowisku asystenta w Zakładzie Ochrony Wód Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.
 • Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na podstawie rozprawy pt. „Reakcje wybranych elementów ekosystemu jeziornego na sztuczną eliminację roślinności naczyniowej”  przyznany uchwałą Rady Wydziału Biologii UAM  z dnia 26. listopada 1993 roku.
 • od 1994 do 2008r adiunkt
 • obecnie  – starszy wykładowca w Zakładzie Ochrony Wód UAM

Zainteresowania naukowe

 • problematyka funkcjonowania ekosystemów wodnych i terenów podmokłych, ze szczególnym uwzględnieniem roli hydromakrofitów
 • aktualny stan i zmiany czasowe w funkcjonowaniu unikalnych oligotroficznych jezior lobeliowych i ramienicowych  oraz określenie zasobów chronionych, reliktowych, gatunków roślin
 • bioróżnorodność w ekosystemach wodnych  wraz z charakterystyką roślinności makrofitowej
 • mechanizmy regulujące funkcjonowanie układów rzeka-jezioro w krajobrazie
 • modelowanie powiązań elementów biotycznych i abiotycznych w ekosystemach wodnych

Wybrane publikacje: 

patrz:www.researchgate.net/profile/Piotrowicz_Ryszard 

Dydaktyka

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, terenowe i konwersatoria z zakresu hydrobotaniki, ekologii, ochrony przyrody,  hydrobiologii i modelowania ekologicznego  oraz metod statystycznych dla studentów Wydziału Biologii UAM. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. studenckich praktyk zawodowych dla studiów niestacjonarnych.

Opieka nad pracami dyplomowymi  ( wybrane przykłady):

 • Zmiany w metodologii badań monitoringowych ekosystemów wodnych wynikające z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE w Polsce
 • Wpływ zlewni na stan troficzny wybranych jezior
 • Wpływ wybranych czynników ekologicznych na występowanie hydromakrofitów w rzekach
 • Ocena stanu ekologicznego rzeki na podstawie badań roślinności makrofitowej
 • Uwarunkowania siedliskowe struktury roślinności wybranych torfowisk na terenie Drawieńskiego i Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Zastosowanie metody makrofitoindykacji (MFI) do oceny stanu ekologicznego wybranych jezior
 • Ocena jakości wód powierzchniowych w oparciu o wybrane czynniki środowiskowe