Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

Barałkiewicz D, Gramowska H, Kanecka A, Krzyżaniak I, Gołdyn R, (2008) Spatial distribution of major and trace elements in the water of Swrzędzkie Lake (Poland). Environmental  Monitoring and Assessment 143, 327-336, IF 0,885, pkt. MNiSW 15

Gołdyn R, Kowalczewska-Madura K (2008) Interactions between phytoplankton and zooplankton in the hypertrophic Swarzędzkie Lake in western Poland. Journal of Plankton Research 30 (1), 33-42, IF 1.225, pkt. MNiSW 20

Kuczyńska-Kippen N (2008) Spatial distribution of zooplankton communities between the Sphagnum mat and open water in a dystrophic lake. Polish Journal of Ecology 56(1), 57-64. IF 0.306, pkt. MNiSW 10

Kuczyńska-Kippen N (2008) Spatio-temporal segregation of cladocerans within a Chara hispida bed. Journal of Freshwater Ecology 23(4), 643-650. IF 0.452 (2007 rok), pkt. MNiSW 15

Basińska A, Kuczyńska-Kippen N (2008) Differentiated macrophyte types as a habitat for rotifers in small mid-forest water bodies. Biologia; IF 0.207 (2007 rok), pkt. MNiSW 10

 

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym

Celewicz-Gołdyn S, Kuczyńska-Kippen N (2008) Spatial distribution of phytoplankton communities in a small water body. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria: Biologia-Steciana. MNiSW 4

Celewicz-Gołdyn S, Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B (2008) Phytoplankton community structure in two types (forest vs. field) of small water bodies. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria: Biologia-Steciana. MNiSW 4

Dondajewska R (2008)  Internal phosphorus loading from bottom sediments of a shallow preliminary reservoir, Oceanological and Hydrobiological Studies,  37(2) 89-97, pkt. MNiSW 4

Joniak T., Kuczyńska-Kippen N. (2008) The effect of aquatic macrophytes on water trophy of lowland water bodies in aspect their surface differentiation. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 5 (w druku), pkt. MNiSW 4

Joniak T, Kuczyńska-Kippen N (2008) The changeability of phytoplankton biomass in small water bodies as effect of landscape degradation. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. (w druku): pkt. MNiSW 4

Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R (2008) Influence of iron treatment on phosphorus internal loading from bottom sediments of the restored lake. Limnological Review 8 (4) (in press) pkt. MNiSW 4

Kowalczewska-Madura K, Żak J, Grześkowiak A (2008) Osady denne Jeziora Sławskiego – wyniki badań wybranych parametrów chemicznych. Wiad. Meteorologii Hydrologii Gospodarki Wodnej, Tom II (3-4), 21-48. MNiSW 4

Kozak M., Szpotkowski K., Kozak A., Zieliński R., Wieczorek D., Gajda M. J., Domka L (2008) The effect of selected cationic surfactant on the structure of hydrated DMPC studied by angle X-ray scattering (SAXS). Synchrotron Radiation in Natural Science. Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society Vol. 7, No 1-2, June 2008, ISSRNS 2008, p. 160

Kozak M., Szpotkowski K., Kozak A., Zieliński R., Wieczorek D., Gajda M. J., Domka L (2008) The FTIR and SAXS Studies of Influence of a Morpholine Derivatives on the DMPC-Based Biological Membrane Systems. Synchrotron Radiation in Natural Science. Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society Vol. 7, No 1-2, June 2008., ISSRNS 2008, p. 159

Kuczyńska-Kippen N, Basińska A (2008) A spatio-temporal distribution of zooplankton between macrophyte and open water zones of Lake Wąsowskie. Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment 4: pkt. MNiSW 4

Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B (2008) Biocoenotic structure of two neighbouring water bodies – a lake and a pond. Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment 4: pkt. MNiSW 4

Kuczyńska-Kippen N, Świdnicki K (2008)The spatial structure of zooplankton communities and trophic state of mid-city Strzeszyńskie lake. Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment 4: pkt. MNiSW 4

Kuczyńska-Kippen N, Wiśniewska M, Joniak T (2008) Zooplankton community structure of five neighbouring small water bodies of an anthropogenic origin. Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment 4: pkt. MNiSW 4

Nagengast B, Kuczyńska-Kippen N (2008) Biometric parameters of various macrophyte species in Lake Wielkowiejskie: the impact of season and chemical variables. Teka, Commission of Protection and Formation of Natural Environment 4: pkt. MNiSW 4

Piechowiak M, Kraska M (2008) The efffect of humic substances on nitrogen cycle bakteria. Oceanological and Hydrobiological Studies 37, 99-108

Sobczyński T., Joniak T. (2008). Vertical and spatial differentiation of phosphorus and organic matter content in bottom sediments of deep eutrophic lake. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 5 (w druku). Pkt. MNiSW 4.

Wojtynka A., Dondajewska R., Gołdyn R., 2008. Periphyton community composition and water quality in Rusałka Lake inflows and outflow. Teka Kom. Ochr. Środ. Przyr. – OL PAN, 5A: 164-169.

 

Publikacje w czasopiśmie recenzowanym o zasięgu krajowym

Sobczyński T, Joniak T (2008). Zmienność chemizmu wody w profilu pionowym jeziora jako efekt oddziaływania biocenozy i osadów dennych. Ekologia i Technika 16, 4, 170-176. Pkt. MNiSW 4.

Stachnowicz W, Nagengast B (2008) Species richness, beta-diversity of habitats and distribution of regionally threatened plants as tools for elimitation of zonal forms of nature protection. Polish Botanical Studies (in press)

 

Monografie w języku nie angielskim

Szeląg-Wasielewska E (2008) Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polski: występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232184-6-3, 56 stron

 

Rozdziały w monografii w języku angielskim

Domek P, Joniak T, Piotrowicz R (2008) – Spatial and seasonal variation of macrozoobenthos in disharmonic lakes of the Drawa National Park. In: Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. & Piotrowicz R. (eds) (2008). The Functioning and Protection of Water Ecosystems. Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań: 39-44.

Dondajewska R (2008) Phosphorus and organic matter content in bottom sediments in a shallow lowland reservoir. W: Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D. (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol.2, Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society, Gdańsk, p. 43-46

Dondajewska R, Błajet M, Kazek A (2008) Changes in phytoplankton composition as a result of water flow through a shallow lowland reservoir, [In:] Sengupta M., Dalwani R., (eds.), Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference, 2228-2232.

Dondajewska R, Gołdyn R, Wojak P, Frankowski T (2008) Macrophytes distribution in shallow preliminary reservoir after its restoration. W: Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R. (eds.), The functioning and protection of water ecosystems, Department of Water Protection, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 21-26

Gołdyn R, Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Budzyńska A, Domek P, Romanowicz W (2008) Functioning of hypertrophic Uzarzewskie Lake ecosystem W: Sengupta M., Dalwani R. (eds.) Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference, 857-860

Gołdyn R, Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Budzyńska A, Podsiadłowski St, 2008. Reaction of lake ecosystem on the restoration measures using iron treatment. In: Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2, Wyd. KLUG-PTLim, Gdańsk, ISBN 978-83-7531-042-9 ISBN 978-83-910381-7-8, 55-58

Gołdyn R, Podsiadłowski S, Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Budzyńska A, Domek P, Romanowicz W (2008) Lake restoration using iron treatment: Preliminary results,  W:  Sengupta M., Dalwani R. (eds.) Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference, 2237-2240

Joniak T., Kraska M. (2008). The height of precipitation versus physical-chemical properties of water in disharmonic lakes (North-Western Poland). In: M. Sengupta & R. Dalwani (eds.) Proceedings of the Taal 2007: The 12th World Lake Conference: 2250-2253.

Joniak T, Kraska M, Klimaszyk P (2008) The influence of ring moss bog on seasonal variability of water chemistry of small humic lakes. Proceedings of Taal 2007,12th World Lake Conference, Sengupta M., Dalwani R. (editors): 378-381

Joniak T, Kuczyńska-Kippen N (2008) The Effect of Submerged Macrophytes on Water Trophy Formation in Lakes and the Great Water Bodies of the Wielkopolska Region (Western Poland): In: Sengupta M. and Dalwani R. (Editors) Proceedings of Taal2007: The12th World Lake Conference, 2254-2257

Klimaszyk P, Joniak T, Sobczyński T, Andrzejewski W (2008) Can a cormorant (Phalacrocorax carbo) colony may be a factor of lake eutrophication? Proceedings of Taal 2007,12th World Lake Conference, Sengupta M., Dalwani R. (editors): 861-863

Klimaszyk P, Joniak T, Sobczyński T, Andrzejewski W (2008) Impact of cormorant (Phalacrocorax carbo) colony on surface water quality. Overland flow as a factor of nutrients transfer from the colony to the lake. W: Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. & Piotrowicz R. (eds) The Functioning and Protection of Water Ecosystems.  Adam Mickiewicz University, Bonami: 45:51

Klimaszyk P, Nagengast B, Kuczyńska-Kippen N (2008) Overland flow as a source of minera land organic compounds for the lake. In: Sengupta M. and Dalwani R. (Editors) Proceedings of Taal 2007: The12th World Lake Conference, 787-789

Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R (2008) Changes of phosphorus internal loading as a result of lake restoration using iron treatment. In: Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2, Wyd. KLUG-PTLim, Gdańsk, ISBN 978-83-7531-042-9 ISBN 978-83-910381-7-8, 71-75

Kuczyńska-Kippen N (2008) The occurrence of Keratella cochlearis (Gosse) in relation to season and station in a shallow macrophyte-dominated lake. In: Sengupta M. and Dalwani R. (Editors) Proceedings of Taal 2007: The12th World Lake Conference, 92-94

Kuczyńska-Kippen N, Nagengast B (2008) Does a pond supplied by a lake water have a similar biocoenotic structure to this lake? In: Sengupta M. and Dalwani R. (Editors) Proceedings of Taal 2007: The12th World Lake Conference, 156-159

Ławniczak J, Świdnicki K, Wiśniewska M, Bodzioch A, Kuczyńska-Kippen N (2008) Physical-chemical parameters and zooplankton community structure of the Odra oxbow in the spring season. In: R. Gołdyn, P. Klimaszyk, N. Kuczyńska-Kippen & R. Piotrowicz (eds) The functioning and Protection of Water Ecosystems, 59-67

Szeląg-Wasielewska E (2008) Autotrophic picoplankton versus trophic state of lake waters in north-western Poland. In: Water Supply and Water Quality, PZITS Poznań, ISBN 978-83-89696-20-7, 303-311

 

Rozdziały w monografii w języku nie angielskim

Klimaszyk P., Joniak T., Sobczyński T., Andrzejewski W. (2008). Kolonie kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo sinensisL.) jako potencjalne źródło zasilania ekosystemów jezior w biogeny. W: J. Garbacz (red.) Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Pr. Kom. Ekol. i Ochr. Środ., BTN Bydgoszcz, tom II: 71-78.

Kozak M, Szpotkowski K,  Zieliński R, Kozak A, Wieczorek D (2008) Wpływ wybranych surfaktantów kationowych na strukturę modelowych układów błon biologicznych – badania małokątowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego (SAXS). W: J. Gabrielska, P. Misiak (red.) Błony Biologiczne, wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, ISBN 978-83-926758-0-8, 1-224

Kozak M, Szpotkowski K, Taube M, Kozak A, Zieliński R, Wieczorek D (2008) Badania kalorymetryczne oddziaływania wybranych surfaktantów z DMPC i ich wpływu na organizmamy wodne. W: J. Gabrielska, P. Misiak (red.) Błony Biologiczne, wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, ISBN 978-83-926758-0-8,  217-220.

Sobczyński T., Joniak T. (2008) Środowiskowe uwarunkowania inaktywacji fosforu w wodach Jeziora Witobelskiego. W: J. Garbacz (red.) Diagnozowanie stanu środowiska. Metody badawcze – prognozy. Pr. Kom. Ekol. i Ochr. Środ., BTN Bydgoszcz, tom II: 95-102.

Szpotkowski K, Kozak M, Kozak A, Domka L (2008) Badania PLM i FTIR surfaktantów z grupy chlorków alkilooksyalkiloamoniowych z DPPC. W: J. Gabrielska, P. Misiak (red.) Błony Biologiczne, wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, ISBN 978-83-926758-0-8, 310-313.

Szpotkowski K, Kozak M, Taube M, Kozak A, Zieliński R, Wieczorek D, Domka L (2008) Strukturalna i środowiskowa ocena wpływu wybranych surfaktantów kationowych na układy błon biologicznych otrzymane na bazie DSPC oraz wybrane organizmy wodne. W: J. Gabrielska, P. Misiak (red.) Błony Biologiczne, wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, ISBN 978-83-926758-0-8, 314-317

 

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego

Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. & Piotrowicz R. (eds) (2008). The Functioning and Protection of Water Ecosystems. Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań 2008Bonami, ISBN 978-83-89621-71-9, 119 stron

Gołdyn R., Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N., Piotrowicz R. (eds) (2008) Oceanological and Hydrobiological Studies XXXVII,1, ISSN 1730-413X, 132 stron

 

Komunikaty na konferencje zagraniczne i krajowe

Basińska A, Cichocka M, Kuczyńska-Kippen N, Swdnicki K (2008) The body size distribution of Chojen species of Rotifera in different types of small water bodies in the Wielkopolska region. 3rd European Pond Conservation Network Workshop, Valencia. Abstract book: 61-62

Domka L., Malicka A., Jagła K., Kozak A (2008) Microstructure of biodegradable polimer composites. XLII Zakopane School of PHYSICS International Symposium 19-24 May 2008, Zakopane, Poland, Book of Abstracts, p.51

Dondajewska R (2008) Phosphorus and organic matter content in bottom sediments in a shallow lowland reservoir, XII Konferencja Limnologiczna, Gdańsk-Wdzydze Kiszewskie, 23-26 września 2008r.

Dondajewska R, Budzyńska A (2008) The influence of Ceratophyllum demersum on planktonie Cyanobacteria and Chlorophyceae, XXVII International Phycological Conference Łódź-Spała 12-15 czerwca 2008, Book of Abstracts, p.56.

Gołdyn R, Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Budzyńska A, Podsiadłowski S (2008) Reaction of lake ecosystem on the restoration masures using iron treatment, XII Konferencja Limnologiczna, Gdańsk-Wdzydze Kiszewskie, 23-26 września 2008r.

Joniak T, Domek P (2008) Przestrzenna zmienność zbiorowisk fauny bentosowej w kaskadzie jezior przepływowych na tle fizycznych i chemicznych cech środowiska. XV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne nt. „Bentos źródeł i strumieni.” Zwierzyniec 16-18 maja, Streszczenia: 29-30.

Klimaszyk P, Joniak T (2008). Wpływ zlewni leśnej na jakość wód jeziora Piaseczno Małe. IV Konferencja Naukowa nt. „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Woda dla lasu, las dla wody.” Rogów 1-2 kwietnia, Streszczenia (bez numeracji stron).

Klimaszyk P, Piotrowicz R 2008, Znaczenie lasów w ochronie cennych przyrodniczo ekosystemów jezior twardo- i miękkowodnych, IV Konferencja Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie, Woda dla lasu, las dla wody, Rogów 1-2 kwietnia 2008

Kowalczewska-Madura K, Dondajewska R, Gołdyn R (2008) Changes of phosphorus internal loading as a result of lake restoration using iron treatment, XII Konferencja Limnologiczna, Gdańsk-Wdzydze Kiszewskie, 23-26 września 2008r.

Kozak A, Kowalczewska-Madura K (2008) Pelagic phytoplankton of two shallow lakes in the Promno Landscape Park. XXVII International Phycological Conference, Łódź-Spała, 12-15 June 2008, Book of Abstracts, p. 70.

Kozak A, Kowalczewska-Madura K (2008) Phytoplankton community structure in small water bodies on the Cybinka river. XXVII International Phycological Conference, Łódź-Spała, 12-15 June 2008, Book of Abstracts, p. 71.

Kozak M., Szpotkowski K., Taube M., Kozak A., Zieliński R., Wieczorek D (2008) Badania kalorymetryczne oddziaływania wybranych surfaktantów z DMPC  i ich wpływ na organizmy wodne. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Błony biologiczne” Szklarska Poręba, 16-18 maja 2008. P31

Kozak M., Zieliński R., Kozak A., Wieczorek D., Szpotkowski K (2008) Wpływ wybranych surfaktantów kationowych na strukturę modelowych układów błon biologicznych – badania małokątowego rozpraszania promieniowania synchrotronowego (SAXS). Konferencja naukowo-szkoleniowa „Błony biologiczne” Szklarska Poręba, 16-18 maja 2008. P32

Kuczyńska-Kippen N (2008) Spatio-temporal distribution of Keratella species in a shallow macrophyte-dominated lake. Abstract VI Shallow Lakes Conference. Uruguay: 23-29 XI 2008, 44.

Kuczyńska-Kippen N (2008) The occurrence of Keratella cochlearis (Gosse) in relation to season and station in a shallow macrophyte-dominated lake. In: Sengupta M. and Dalwani R. (Editors) Proceedings of Taal2007: The12th World Lake Conference, 92-94.

Kuczyńska-Kippen N, Joniak T. (2008). Spatial differentiation of physical-chemical parameters and its impact on zooplankton community structure in two types of small water bodies. 3rd European Pond Conservation Network Workshop, Valencia. Abstract book: 31-32.

Nagengast B, Kuczyńska-Kippen N (2008) Occurrence of Ceratophyllum demersum L. and C. submersum L. in various types of small water body. Abstract VI Shallow Lakes Conference. Uruguay: 23-29 XI 2008, 52.

Piechowiak M., Joniak T. (2008). Bacterial secondary production in humic lakes of the Drawieński national Park. International Symposium „Current issues and perspectives in aquatic microbiology & microbial ecology”. Wierzba 25-29 maja, Streszczenia 77-78.

Sobczyński T., Joniak T. (2008). Zróżnicowanie jakościowe i ilościowe fosforu w osadach dennych jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park narodowy). Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Postęp w inżynierii środowiska”, Rzeszów-Polańczyk, Streszczenia: 35

Szeląg-Wasielewska E, Zagajewski P, Stachnik W (2008) Changes in cyanobacterial community in the river Warta (Poland), XXVII International Phycological Conference, Łódż-Spała Poland 12-15 th June 2008, 45

Szpotkowski K., Kozak M., Kozak A., Domka L (2008) Badania PLM i FTIR surfaktantów z grupy chlorków alkilooksyalkiloamoniowych z DPPC. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Błony biologiczne” Szklarska Poręba, 16-18 maja 2008. P70

Szpotkowski K, Kozak M, Kozak A, Zieliński R, Wieczorek D (2008) Structural studies of selected DSPC-Surfactant Model systems of biological membranes. XLII Zakopane School of PHYSICS International Symposium 19-24 May 2008, Zakopane,Poland, Book of Abstracts, p.30

Szpotkowski K, Kozak M, Taube M, Kozak A, Zieliński R, Wieczorek D, Domka L (2008) Strukturalna i środowiskowa ocena wpływu wybranych surfaktantów kationowych na układy błon biologicznych otrzymane na bazie DSPC oraz wybrane organizmy wodne. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Błony biologiczne” Szklarska Poręba, 16-18 maja 2008. P71

Wojtynka A, Gołdyn R (2008) Peryphiton community composition and water quality in Rusałka Lake inflows and outflow. XXVII International Phycological Conference, Łódź-Spała, 12-15 June 2008, Book of Abstracts, p.100

Woźniak K, Gramowska H, Hanć A, Gołdyn R, Barałkiewicz D (2008) Zastosowanie ICP-MS do oceny wykorzystania zbiornika Antoninek w samooczyszczaniu wód rzeki Cybiny. Materiały XVII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego, Poznań 27-28 marca 2008 r. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, s. 25

Zagajewski P, Gołdyn R (2008) Microcystins concentration in the public swimming areas of lakes in the region of Wielkopolska. Renaturisation of water ecosystems and algae communities – XXVII International Phycological Conference Łódź – Spała, 12-15.08.2008 – Book of abstracts, 102