e-mail: nkippen-at-amu.edu.pl; kippenat-hot.pl

tel.: (+48) 61 829 5784

Nr pokoju: 0.070 G (parter)

Zainteresowania naukowe:

Biologia i ekologia zooplanktonu: wrotków i skorupiaków (wioślarek i widłonogów). Funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych. Relacje biotyczne jako czynnik kształtujący zgrupowania zooplanktonu. Wymagania siedliskowe organizmów wodnych. Mikrosiedliskowe zróżnicowanie zooplanktonu w różnych typach płytkich i zdominowanych przez makrofity zbiorników wodnych. Rola przekształceń warunków zlewniowych drobnych zbiorników wodnych jako element kształtujący strukturę zooplanktonu. Metody oceny warunków środowiskowych stawów z wykorzystaniem zooplanktonu.

Życiorys:

Wykształcenie:

Magister (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Występowanie trznadla (Emberiza citrinella L.), ortolana (E. hortulana L.) i potrzeszcza (E. calandra L.) w zadrzewieniach śródpolnych okolic Swarzędza (1989)

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Struktura przestrzenna zespołów Rotifera w wybranych fitocenozach roślinności zanurzonej i szuwarowej jeziora Budzyńskiego (2001)

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii – hydrobiologii (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Funkcjonowanie zbiorowisk wrotków (Rotifera) i skorupiaków (Cladocera i Copepoda) w strefie litoralu jezior makrofitowych (2010)

Tytuł naukowy profesora (2017)

Przebieg pracy zawodowej na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu:

1.10.1989 – 31.01.2004, Zakład Hydrobiologii

od 1.02.2004 – Zakład Ochrony Wód

Dydaktyka:

Ekologia (wykłady, konwersatoria)

Environmental research methods (seminaria)

Hydrozoologia (wykłady, ćwiczenia)

Journal Club (seminaria)

Drobne zbiorniki wodne – bioróżnorodność i uwarunkowania środowiskowe (wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe)

Metody badań hydrobiologicznych (wykłady, ćwiczenia)

Applying plankton for water quality assessment (wykłady, ćwiczenia)

Ecosystem Dynamics and Functions (wykłady, zajęcia terenowe)

Aktywność naukowa i nagrody:

Członek zarządu organizacji i komitetu wykonawczego EPCN – European Pond Conservation Network – od 2009 roku do teraz

Edytor z zakresu hydrobiologii, Biological letters, De Gruyter, od 2008

Członek SIL: Societas Internationalis Limnologiae (International Association of Theoretical and Applied Limnology) – od 1998 roku

Członek European Pond Conservation Network – od 2009 roku

Członek Croatian Freshwater Association – od 2017

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej (2008, 2010, 2020)

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy naukowej (2021)

Stypendium Rektora UAM (2020)

Najważniejsze publikacje:

Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., 2006, The influence of the spatial structure of hydromacrophytes and differentiating habitat on the structure of rotifer and cladoceran communities, Hydrobiologia 559: 203-212.

Kuczyńska‐Kippen N., Joniak T., 2016, Zooplankton diversity and macrophyte biometry in shallow water bodies of various trophic state, Hydrobiologia 774: 39-51.

Celewicz-Gołdyn S., Kuczyńska-Kippen N., 2017, Ecological value of macrophyte cover in creating habitat for microalgae (diatoms) and zooplankton (rotifers and crustaceans) in small field and forest water bodies, PLoS ONE 12/5: e0177317.

Kuczyńska-Kippen N., 2018, The use of bdelloids in reference to rotifer biocoenotic indices as an indicator of the ecological state of small field water bodies: The effect of macrophytes, shading and trophic state of water, Ecological Indicators 89: 576-583

Kuczyńska-Kippen N., Špoljar M., Zhang C., Mleczek M., 2021, Elodeids, but not helophytes, increase community diversity and reduce trophic state: case study with rotifer indices in field ponds, Ecological Indicators 128: 107829.