Webinarium dot. sinicowych zakwitów wody i metod rekultywacji jezior

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Prof. dra hab. Ryszarda Gołdyna na temat „Sinicowe zakwity wody a zrównoważona rekultywacja jezior”, które odbędzie się on-line w najbliższą środę o godzinie 18:00.

Link do webinarium:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMwNGU1NjctNTY1YS00MTRhLWE1M2QtYjc1MTdjYjdjYWFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%221ebd8c82-1807-4b31-9e75-d31f650a0187%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a